Αθλητισμός

Συμπράξεις Συνεργασίας

Ποιοι είναι οι στόχοι μιας Σύμπραξης Συνεργασίας;

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας προσφέρουν τη δυνατότητα ανάπτυξης, μεταφοράς και/ή υλοποίησης καινοτόμων προϊόντων και/ή συμμετοχής σε εντατικές δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης υφιστάμενων και νέων προϊόντων, ή καινοτόμων ιδεών σε διάφορους τομείς που αφορούν στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Σ’ αυτές συμμετέχουν διάφοροι οργανισμοί και παράγοντες, τόσο στον τομέα του αθλητισμού όσο και σε άλλους τομείς, όπως, ιδίως, δημόσιες αρχές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αθλητικές οργανώσεις, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και εκπαιδευτικοί φορείς.

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας αποτελούν ουσιαστικά καινοτόμα σχέδια που σκοπό έχουν:

⦁ την ενθάρρυνση της συμμετοχής στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση, κυρίως μέσω της στήριξης της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου σχετικά με την επωφελή για την υγεία σωματική άσκηση και μέσω της εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ για τη σωματική άσκηση και το πρόγραμμα Tartu για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

⦁ την ενθάρρυνση της συμμετοχής στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση, κυρίως με τη στήριξη της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

⦁ την προώθηση της εκπαίδευσης στον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού, με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και τη στήριξη της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών.

⦁ την προώθηση της εθελοντικής δραστηριότητας στον αθλητισμό.

⦁ την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ), ιδίως σε χώρους αναψυχής.

⦁ την καταπολέμηση του «στησίματος» αγώνων.

⦁ τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης στον χώρο του αθλητισμού.

⦁ την καταπολέμηση της βίας, του ρατσισμού, των διακρίσεων και της έλλειψης ανεκτικότητας στον χώρο του αθλητισμού

⦁ την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό.

Σε όλους αυτούς τους τομείς πρέπει να προωθείται η ισότητα των φύλων και να ενθαρρύνεται η συνεργασία με τις Χώρες Εταίρους.

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας οφείλουν να προωθούν τη δημιουργία και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα του αθλητισμού. Η ΕΕ μπορεί µε τον τρόπο αυτό να παρέχει ευκαιρίες για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, οι οποίες δεν θα υπήρχαν χωρίς τη δράση της ΕΕ. Οι Συμπράξεις Συνεργασίας πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τις συνέργειες με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς πολιτικές, καθώς και μεταξύ αυτών, με σκοπό την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τον αθλητισμό.

Σκοπός του Erasmus+ στο πλαίσιο των Συμπράξεων Συνεργασίας είναι η παροχή στήριξης για τη δοκιμή και την ανάπτυξη νέων μορφών σχεδίων και νέων ειδών διακρατικής συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού, που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών μεγαλύτερης κλίμακας με τη βοήθεια εθνικών χρηματοδοτικών μηχανισμών ή άλλων ευρωπαϊκών ταμείων, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο των Συμπράξεων Συνεργασίας;

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει μεγάλη ευελιξία όσον αφορά στις δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Συμπράξεων Συνεργασίας, υπό τον όρο ότι η σχετική πρόταση αποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι οι πλέον κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου. Οι Συμπράξεις Συνεργασίας μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως:

  • δικτύωση ενδιαφερομένων.
  • ανάπτυξη, προσδιορισμός, προώθηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
  • προετοιμασία, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • δραστηριότητες για την αύξηση των ικανοτήτων των πολλαπλασιαστών στον τομέα του αθλητισμού και για την ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης και συγκριτικής αξιολόγησης, ιδίως όσον αφορά στην προώθηση δεοντολογικής συμπεριφοράς και κωδίκων δεοντολογίας μεταξύ των αθλητών.
  • δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστιθέμενη αξία του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης για την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων.
  • δραστηριότητες για την προώθηση καινοτόμων συνεργειών μεταξύ του τομέα του αθλητισμού και των τομέων της υγείας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.
  • δραστηριότητες για τη βελτίωση της βάσης τεκμηρίωσης του αθλητισμού με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων (συλλογή δεδομένων προς υποστήριξη των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων, έρευνες, διαβουλεύσεις κ.ά.).
  • συνέδρια, σεμινάρια, συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για τη στήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *